Кафедра російської та зарубіжної літератури

Деталі

Професорсько-викладацький склад

Корнієнко Оксана Олександрівна

kornienkoДоктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

Має дві вищі освіти з відзнакою.

У 1990 р. закінчила філологічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького за спеціальністю «російська мова та література», у 2003 р. Інститут іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «англійська мова, зарубіжна література».

1991–1995 рр. – аспірантура при Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України. У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Технологія втілення авторської самосвідомості в романах Ф.М.Достоєвського», спеціальність 10.01.01. – «Російська література».

2003–2006 рр. – докторантура при Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2007 р. захистила докторську дисертацію на тему «Генеза і трансформація міфопоетичних парадигм у російській прозі 30-х років ХХ століття», спеціальність 10.01.02. – «Російська література».

Від 1990 р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова, у 2007–2011 рр. – на кафедрі історії російської літератури Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси: «Історія російської літератури ХХ століття», «Сучасна російська література», «Література російського зарубіжжя», «Актуальні тенденції світового літературного процесу», «Стилі, напрямки і течії в літературі» та ін.

Досліджує поетику російської прози XIX – XX ст., літературу еміграції, стратегії та принципи ігрової поетики та міфопоетичні виміри літератури. Автор монографії «Міфопоетична парадигма російської прози 30-х років ХХ століття: Вектори естетичного пошуку в літературі метрополії та зарубіжжя» (К.: Логос, 2006. 332 с.) та численних публікацій у вітчизняних наукових фахових виданнях і за кордоном (Великобрітанія, Іран, Польща). Здійснює наукове керівництво аспірантами та пошукувачами. Заступник голови Спеціалізованої вченої ради К 26.053.22 із захисту дисертацій при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Співавтор програм з курсу «Зарубіжна література» для шкіл з українською мовою навчання (2001 р.) та профільних програм з однойменного курсу (2003 р.), а також інтегрованого курсу «Литература» для шкіл з російською мовою навчання (2012 р., 2014 р.).

За дорученням Міністерства освіти і науки України бере участь у підготовці (розробка завдань) та проведенні (голова журі) IV турів Всеукраїнських учнівських олімпіад з російської мови та літератури (з 2011р.); очолює журі секції «Російська література» IV туру Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України (з 2012 р.).

Анненкова Олена Сергіївна

AnnenkovaДоктор філологічних наук, професор кафедри російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1993 р. закінчила філологічний факультет Українського державного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «російська мова та література» (диплом з відзнакою).

У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему«Термінологія осіб адміністративного та судового апарату в російській писемності XVI-XVIIст.», спеціальність «Російська мова».

У 2012 р. захистила докторську дисертацію на тему «Дискурс традиції І. С. Тургенєва в прозі російського зарубіжжя».

З 2008 р. – доцент, а з 2014 р. – професор кафедри російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси: «Література Антична література та Середніх віків», «Історія зарубіжної літератури доби романтизму», «Історія зарубіжної літератури доби Просвітництва», «Історія зарубіжної літератури ХІХ століття», «Сучасна література країн, мова яких вивчається», а також спецкурси: «Італійська література в контексті світової культури», «Проза російського зарубіжжя 1-ої хвилі еміграції», «Європейська література межі ХХ-ХХІ ст.».

Автор понад 60 наукових та науково-методичних публікацій, навчально-методичних посібників з історії зарубіжної літератури для студентів філологічних спеціальностей: «Зарубіжна література ХІХ століття: західноєвропейська реалістична проза 30-80-х років ХІХ століття» (К.: Знання України, 2006. 438 с.; Рекомендовано МОН України), «Французька література ХІХ століття: від Стендаля до Мопассана» (К., 2008. 160 с.), «Антична література. Література Середніх віків: Навчальний посібник» (К., 2011. 200 с.), наукової монографії «„Слово вечной жизни”: дискурс традиции И.С. Тургенева в прозе русского зарубежья» (К., 2011).

Коло наукових інтересів: західноєвропейська і російська літератури ХІХ та ХХ ст., антична література, філософія міфотворчості в сучасній літературі.

Астахова Алла Андріївна

AstakhovaСтарший викладач кафедри російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

Працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури з 1980 року спочатку на посаді викладача, потім старшого викладача, а зараз доцента.

За час роботи розробила і читала багато різних курсів лекцій: з фольклору, давньоруської літератури, російської літератури ХVІІІ ст, пропедевтичний курс з російської літератури. У останні роки читає курси лекцій з Античної літератури, літератури Середніх віків та Відродження. Розробила спецкурси «Жанр оповідання в історії російської літератури», «Біблійні мотиви в літературі», «Історія французького роману».

Співавтор посібника-хрестоматії «Міфи та фольклор народів світу (К., 2003), автор статей з проблем поетики російської літератури та методики її викладання в школі.

Боровська Олена Миколаївна

BorovskayaСтарший викладач кафедри російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1989 році закінчила філологічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького за спеціальністю «російська мова та література та іноземна мова», у 1993 році – аспірантуру. Працює над завершенням кандидатської дисертації.

Від 1993 року викладач кафедри російської та зарубіжної літератури.

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси: «Антична література», «історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження», «Історія зарубіжної літератури XVII-ХVIII ст., «Історія китайської літератури».

Досліджує російську поезію XVIII ст. Автор наукових статей з проблем російсько-українських взаємин, творчості Ф. Прокоповича, М. Ломоносова, О. Сумарокова, Г. Державіна, а також навчального посібника «Жанр оды в творчестве М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина» (К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012).

Бубенок Олег  Борисович

BubenokДоктор історичних наук, професор кафедри російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1985 р. закінчив Харківський державний університет за спеціальністю «історія».

У 1995 р. захістив кандидатську дисертацію на тему: «Яси південноруських степів (палеоетнографічне дослідження)», спеціальність «Етнологія».

У 2006 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Алани-аси у складі середньовічних етнополітичник об’єднань Євразійського степу», спеціальність 07.00.02 – «Всесвітня історія».

З 2010 р. – завідувач відділу Євразійського степу Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України.

Від 2014 р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова (за сумісництвом).

У рамках викладацької діяльності розробив лекційні курси : «Історія і культура Туреччини», «Історія і культура Арабського світу», «Історія і культура Японії», «Історія і культура Китаю», «Арабська література».

Автор монографій «Ясы и бродники в степях Восточной Европы (VI – начало XIII вв.) (К.: Логос, 1997. 224 с.); «Аланы-асы в Золотой Орде (XIII–XV вв.)» (К.: Истина, 2004. 324 с.); «Від Аттіли до Чингіз-хана (алани і тюркомовні номади Євразії)» (Біла Церква: Видавець Пшонківський О. В., 2012. 508 с.); навчального посібника «Історія Хазарського кагантату» (К.: МСУ, 2001) та понад 200 наукових публікацій у фахових вітчизняних виданнях та за кордоном (Великобританія, США, Швеція, Іран, Туреччина, Болгарія, Туркменістан, Азербайджан, Росія). Постійно бере участь у роботі міжнародних наукових конференцій та конгресів.

Лауреат премії імені А. Ю. Кримського (2000 р.).

Головний редактор наукового щорічника «Хазарский альманах», заступник головного редактора журналу «Східний світ», член редакційних колегій періодичних збірників «Сходознавство» та ін.

В рамках міжнародного наукового співробітництва активно співпрацює з іноземними академічними центрами – Єврейський університет Єрусалиму (м. Єрусалим); Центрально-Європейський університет (м. Будапешт); Інститут археології та етнографії Академії наук Туркменістану (м. Ашгабад).

Бураго Дмитро Сергійович

BuragoКандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1990 році закінчив філологічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького.

У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію «„Міф Києва” як художній концепт у російській романтичній літературі ХІХ ст.», спеціальність 10.01.02 – «Російська література».

Від 2007 року працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології. У рамках викладацької діяльності розробив лекційні курси «Історія зарубіжної літератури к. ХІХ – п. ХХ століття» та «Історія зарубіжної літератури ХХ століття».

Працював вчителем гімназії № 153 імені О. С. Пушкіна, викладав в Інституті підвищення кваліфікації вчителів.

Головний редактор наукових журналів «Мова і культура» та «Колегіум». Головний редактор літературно-художнього журналу «Соты». Член редколегій наукових і художніх видань.

Очолює оргкомітет міжнародної наукової конференції ім. проф. С. Б. Бураго «Мова і культура».

З 1998 є членом Національної спілки письменників України. Автор поетичних книг: «Эхо мертвого города» (1992), «Здесь» (1996), «Поздние времена» (1998), «Шум словаря» (2002), «Спичечный поезд» (2008), «Танго» (2014), «Снеговик» (2015).

Лауреат літературних премій імені Л. Вишеславського, премії НСПУ імені М. Ушакова та міжнародної премії імені Арсенія та Андрія Тарковських.

Автор наукових публікацій в Україні та за кордоном.

Загребельна Наталія Костянтинівна

ZagrebelnayaКандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1998 р. закінчила факультет іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «українська і російська мова та література», у 2001 р. магістратуру Національного університету «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «теорія, історія літератури та компаративістика».

2002–2006 рр. – аспірантура при Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Ліричний суб'єкт поезії ХХ ст.: форми конституювання та репрезентації», спеціальність 10.01.06 – «Теорія літератури».

Від 2007 року працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова. У 2008-2012 рр. викладала в Київському гуманітарному інституті (за сумісництвом).

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси: «Теорія літератури», «Історія зарубіжної літератури межі ХІХ–ХХ ст.», «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.», «Література країн, мова яких вивчається (сучасна англомовна література)», спецкурси «Теоретико-літературні концепції ХХ ст.» та «Російська поезія ХХ ст.».

Автор статей з питань теорії літератури та поетики літератури ХІХ та ХХ ст., публікується в українських фахових виданнях та наукових збірниках Росії, Білорусі, Чехії. Учасник міжнародних наукових конференцій.

Сфера наукових інтересів: творчість А. П. Чехова, Г. В. Іванова, Й. Бродського, метатекстуальність, література та фотографія, література та інтернет, сучасні форми рецепції літературної класики.

Кондакова Дар'я Юріївна

KondakovaКандидат філологічних наук, викладач кафедри російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 2009 році закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Філологія (російська мова та література, італійська мова)» (диплом магістра з відзнакою).

У 2009-2013 рр. навчалася в аспірантурі Інститута філології КНУ імені Тараса Шевченка по кафедрі історії російської літератури.

У 2014 році в НПУ імені М. П. Драгоманова захистила дисертацію кандидата філологічних наук на тему «Петербурзький текст у сучасній російській ліриці: вектори художніх пошуків» (спеціальність 10.01.02 – «Російська література».

З 2015 року працює викладачем на кафедрі російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Викладає курси: «Російська література», «Історія зарубіжної літератури к. ХІХ –п. ХХ ст.», «Актуальні тенденції світового літературного процесу».

Сфера наукових інтересів: феномен «міського тексту», російська література Срібного віку, західноєвропейська література к. ХІХ – ХХ ст., рок-поезія, поетика російської лірики к. XX – п. XXІ ст., компаративні дослідження світової літератури.

Автор наукових публікацій у вітчизняних фахових виданнях та закордонних наукових збірниках. Учасник наукових конференцій в Україні та Росії. Перекладає з італійської, іспанської, англійської.

Костюк Олена Миколаївна

KostiukКандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1990 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького з кваліфікацією «вчитель російської мови та літератури», має диплом з відзнакою.

Закінчила аспірантуру та у 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетика портрета „розчарованого” героя російської літератури першої третини ХІХ ст.», спеціальність10.01.01. – «Російськалітература». Навчалася у докторантурі.

З 1990 р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури. У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси «Російська література ХVІІІ – ХІХ ст.» та «Зарубіжна література ХVІІІ – ХІХ ст.», веде спецкурси та спецсемінари з творчості поетів пушкінської доби, поетики зображувального ряду, актуальних проблем історіографії та методології літературознавства, класичної польської літератури, основ науково-дослідної діяльності педагога-філолога та ін.

Упорядник методичних рекомендацій для студентів та мультимедійного супроводу занять з літературознавчих дисциплін та НДРС.

Працює над проблемою підготовки майбутнього вчителя світової літератури до науково-дослідної та інноваційної діяльності. Автор публікацій з проблем історичної поетики, індивідуальної освіти, викладання класичної літератури у школі та ВНЗ, навчально-наукової діяльності та педагогічної інноватики, підготовки вчителя літератури.

Відмінник освіти України. Має 18-річний стаж роботи у школі у якості вчителя зарубіжної літератури, російської мови та літератури, заступника директора з науково-методичної роботи, а також досвід керівництва експериментальною діяльністю ЗНЗ, організації та впровадження державних і громадських педагогічних, творчих та медіа-проектів.

Відповідальний секретар Науково-методичної ради Інституту іноземної філології (з 2008р.). Член Комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України. Член журі секції «Російська література» IV туру Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України (з 2012 р.).

Ліхоманова Наталя Олександрівна

N Likhomanova

 Кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова (за сумісництвом).

 У 1995 році закінчила філологічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю "Філолог. Викладач російської мови і літератури".  

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Постмодерністська рецепція міфу (на матеріалі європейського романного досвіду ХХ ст.)" за спеціальністю 10.01.06 - "Теорія літератури".

 У рамках викладацької діяльності читає курси "Сучасна зарубіжна література", "Актуальні тенденції світового літературного процесу".

 Сфера наукових інтересів: сучасний літературний процес, міфопоетика тексту, новітня методологія теоретико-літературних досліджень.

Обіух Альона Іванівна

ObiukhВикладач кафедри російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 2003 р закінчила Інститут української філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Мова та література» (українська мова і література, зарубіжна література та українознавство).

2012 – 2015 рр. – аспірантура при кафедрі російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

Від 2004р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

З 2004 – 2006 р.р. – працювала вчителем української та зарубіжної літератури в Бобрицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів.

З 2010 р працює методистом ІІ категорії в деканаті Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси: «Актуальні тенденції світового літературного процесу», «Історія зарубіжної літератури. Антична література. Література Середніх віків», «Зарубіжна література Відродження, XVIIст. та епохи Просвітництва» та ін.

Досліджує традиції світової культури в драматургії лялькового театру XXст.

Пахарєва Тетяна Анатоліївна

PakharevaДоктор філологічних наук, професор кафедри російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1989 р. закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «російська мова та література» (диплом з відзнакою).

У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетичний мотив як засіб формування цілісності художньої системи Анни Ахматової», спеціальність «Теорія літератури».

2006 р. після проходження докторантури у КНУ імені Тараса Шевченка захистила докторську дисертацію на тему «Акмеїстичні тенденції у російській поезії останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ ст.», спеціальність 10.01.02 –«Російська література».

З 1992 р. у процесі викладання у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова розробила такі лекційні курси: «Російська література кінця ХІХ початку ХХ ст.», «Російська література ХХ ст.», «Сучасна російська література», «Зарубіжна література доби Середньовіччя та Відродження», «Зарубіжна література кінця ХІХ – початку ХХ ст.», а також спецкурси: «Принципи аналізу поетичного тексту», «Акмеїзм та постакмеїзм у російській поезії», «Творчість І. Бродського», «Література в інтермедіальному просторі».

Автор понад ста наукових публікацій, у тому числі монографій «Художественная система Анны Ахматовой» (1994), «Опыт акмеизма: Акмеистическая составляющая современной русской поэзии» (2004) інавчальних посібників зі спецкурсів для студентів-філологів «Концепция творчества в поэзии А. Блока, А. Ахматовой, М. Цветаевой» (1997), «Миф о юге в творчестве А. И. Куприна» (у співавторстві з С. П. Строкіною, 2012), «Русская литература рубежа ХІХ-ХХ вв. Курс лекций» (2015).

Сфера наукових інтересів: естетична специфіка поезії посткласичного періоду, поетика російської літератури Срібної доби, еволюційні процеси у російській поезії ХХ ст., взаємодія літератури та кінематографу.

Шевченко Ольга Леонідівна

Shevchenko

 

Старший викладач кафедри російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

Працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури з 1970 року. У 1975 році закінчила аспірантуру.

Викладає курси «Зарубіжна література XVIIIст.», «Зарубіжна література XIX ст.» і спецкурс «Традиції та новаторство в англійській літературі».

Сфера наукових інтересів: англійський романтизм. Друкувалася у збірнику наукових статей кафедри з проблем англійського романтизму.

 

Шуберт Ганна Миколаївна

shubertКандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 2002 р. закінчила Інститут іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Мова та література» (російська, англійська).

У 2006–2010 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі російської та зарубіжної літератури НПУ імені М. П. Драгоманова. 2010 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетика новелістики С.Д. Кржижанівського: особливості перехідного художнього мислення», спеціальність 10.01.02. – «Російська література».

Від 2004 р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова; у 2007-2010 рр. працювала на кафедрі історії російської літератури Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси: «Вступ до літературознавства», «Історія зарубіжної літератури рубежу ХІХ-ХХ ст.», «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.», «Сучасна російська література», «Актуальні тенденції світового літературного процесу», спецкурс «Поетика новелістики С.Д. Кржижанівського» та ін.

Досліджує поетику російської прози XIX-XX ст., сучасну літературу, стратегії та принципи поетики перехідності. Автор навчального посібника «Поетика новелістики С. Д. Кржижанівського» (К., 2015. 220 с.) та наукових публікацій у вітчизняних фахових виданнях.

Юдін Олександр Анатолійович

YudinКандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1990 році закінчив філологічний факультет Київського державного педагогічного університету імені О. М. Горького за спеціальністю «російська мова і література та іноземна мова» (диплом з відзнакою).

У 1992-1995 рр. навчався в аспірантурі НПУ імені М. П. Драгоманова. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Поетика перформатива у творчості Андрія Бітова (на матеріалі «Книги подорожей») зі спеціальності 10.01.02. – «Російська література»

2009–2012 рр. – докторантура при Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підготовлено до захисту докторську дисертацію на тему: «Легітимізація автора в художньому та науковому дискурсах» зі спеціальності 10.01.06. – «теорія літератури»

З 1990 р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У рамках викладацької діяльності розробив лекційні курси: «Історія зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття», «Історія зарубіжної літератури ХХ століття», «Актуальні тенденції світового літературного процесу», «Історія і культура Японії», «Японська література», «Турецька література», а також спецкурси: «Течії у сучасному літературознавстві», «Філософська і літературознавчі спадщина М. М. Бахтіна».

У рамках викладацької діяльності веде студентський «Літературний дискусійний клуб» та читає цикл лекцій про джазову музику.

Автор двох монографій: «Текст как поступок и путь: Поэтика перформатива в «Книге путешествий» Андрея Битова» (К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2007), «Авторство як культурний інститут: Стратегії авторизації в художньому та літературознавчому дискурсах» (К.: Ніка-центр, 2014), а також наукових публікацій у вітчизняних фахових виданнях та закордонних наукових збірниках, низки передмов до перекладних видань філософських і художніх творів.

Сфери наукових інтересів: історія російської літератури, історія зарубіжної літератури (західноєвропейська, американська, японська), теорія літератури, естетика, російська філософія ХХ ст., західноєвропейська філософія та соціологія ХХ ст., герменевтика.

Займається науковим перекладом в царинах філософії, соціології, психології, культурології: переклав (особисто або в колективі перекладачів) більше 20 книжок з англійської, німецької, французької та італійської мов. Займається музичною журналістикою (джазова критика).

Про кафедру

Кафедра російської та зарубіжної літератури, яка належить до найстаріших кафедр НПУ імені М.П.Драгоманова, пройшла через всі історичні випробування, має свої традиції та переймає передові ідеї сучасності.

Кафедра словесності розпочинає свою історію з 1835 року, коли при Київському університеті Святого Володимира було утворено педагогічний інститут, а з 1920 р. увійшла до складу літературно-лінгвістичного відділу факультету професійної освіти Київського інституту народної освіти. З 1934 року, після утворення Київського педагогічного інституту, на мовно-літературному факультеті були дві окремі кафедри: всесвітньої літератури (завідувачі проф. С.І.Родзевич, доц. М.Л.Сахарний, ст. викл. Ф.С.Грім) та російської літератури (завідувачі проф. В.І.Маслов, проф. Г.В.Александровський, проф. Є.О.Перлін, доц. В.В.Приступов, доц. Д.М.Іофанов, доц. Л.М.Карлов, доц. Д.П.Шутенко). З 1952 р. працює єдина кафедра російської та зарубіжної літератури, якою в різний час завідували доц. В.Д.Войтушенко, проф. І.Т.Крук, проф. Б.Б.Шалагінов, доц. О.П.Охріменко. Серед науковців, які викладали на кафедрі, академік Д.С.Наливайко, професори Ю.З.Яновський, С.М.Руссова, Є.В.Волощук. У різний час на кафедрі працювали яскраві й незабутні викладачі: доценти Г.В.Крюкова, С.М.Фоміна, Н.М.Король, Н.І.Ніколаєнко та інші.

З 2015 р. кафедрою російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології завідує проф. О.О.Корнієнко. Зараз серед викладачів кафедри 4 доктори наук, професори та 8 кандидатів наук, доцентів. Більшість професорсько-викладацького складу кафедри є випускниками НПУ імені М.П.Драгоманова.

Основні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра, – «Історія зарубіжної літератури» (від античності до сьогодення), «Історія російської літератури» (від давнини до сучасності), «Актуальні тенденції світового літературного процесу», «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Література країн, мова яких вивчається», література Сходу (японська. китайська, арабська, турецька), історія та культура країн Сходу (Японія, Китай, Туреччина, Арабський світ), а також література, історія та культура Польщі. Крім того, розроблено ряд спецкурсів та спецсемінарів, серед яких: «Принципи аналізу поетичного тексту», «Література в інтермедіальному просторі», «Течії сучасного літературознавства» та ін. За вибором студентів читаються курси: «Поетична класика у перекладах», «Література англомовних країн», «Література російського зарубіжжя», «Стилі, напрямки і течії в літературі», «Основи компаративістики» та ін.

Викладачі кафедри керують курсовими та дипломними проектами, забезпечують роботу наукових гуртків та проблемних груп. При кафедрі діє аспірантура та докторантура зі спеціальності 035 -- філологія, а також спеціалізована Вчена рада із захисту кандидатських дисертацій К 26.053.22 зі спеціальностей 10.01.02 -- Російська література та 10.01.01 -- Українська література.

З 2016 р. кафедра організує Міжнародну наукову конференцію «Аналіз та інтерпретація художнього тексту: проблеми, стратегії, досліди», яка збирає науковців з різних міст України та близького і далекого зарубіжжя.
Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та університетських наукових конференціях, симпозіумах і семінарах, друкуються у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях. Серед наукових публікацій останніх років монографії проф. Т.А.Пахарєвої «Опыт акмеизма (акмеистическая составляющая современной русской поэзии)» (К., 2004), проф. О.О.Корнієнко «Мифопоэтическая парадигма русской прозы 30-х гг. XX в.: Векторы эстетического поиска в литературе метрополии и зарубежья» (К., 2006), проф. О.С.Анненкової «„Слово вечной жизни”: дискурс традиции И.С.Тургенева в прозе русского зарубежья (Б.К.Зайцев, И.С.Шмелев, М.А.Осоргин)» (К., 2011), доц. О.А.Юдіна «Текст как поступок и путь: Поэтика перформатива в „Книге путешествий” Андрея Битова» (К., 2007) та «Авторство як культурний інститут: Стратегії авторизації в художньому та літературознавчому дискурсах» (К., 2014).

Викладачі кафедри є авторами підручників та навчальних посібників. Студенти-філологи користуються розробками викладачів кафедри: Б.Б.Шалагінова «Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст.: Історико-естетичний нарис» (К., 2004), О.С.Анненкової «Зарубіжна література ХІХ століття: західноєвропейська реалістична проза 30-80-х років ХІХ століття» (К., 2006), «Французька література ХІХ століття: від Стендаля до Мопассана» (К., 2008), «Антична література. Література Середніх віків: Навчальний посібник» (К., 2011), Т.А.Пахарєвої «Русская литература рубежа ХІХ-ХХ вв.: Курс лекций» (2015), комплексом посібників Н.О.Мірошнікової «Сонет: Теория и история сонета в заданиях и комментариях» (К., 1997), «Вступ до літературознавства: Термінологічний мінміум у схемах та визначеннях» (К., 2009), «Вступ до літературознавства: Термінологічний мінімум у тестах» (К., 2009), «Занимательный литературоведческий словарь» (К., 2015) та ін.

Кафедра російської та зарубіжної літератури підтримує зв’язок із середніми навчальними закладами. Викладачі кафедри працюють над створенням навчальних програм та підручників з російської та зарубіжної літератури для середньої школи, беруть участь у проведенні Всеукраїнських учнівських олімпіад з російської мови та літератури та Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів – членів Малої академії наук, а також у роботі Інституту підвищення кваліфікації вчителів-філологів.

Крім суто навчальної та наукової діяльності, кафедра постійно організує заходи, цікаві для широкої аудиторії. У рамках культурно-освітнього проекту кафедри «АRТ-ПОРТАЛ» проводяться творчі зустрічі з відомими письменниками та вченими, лекції, літературні вечори, екскурсії, відвідування театрів та музеїв, дискусії на актуальні теми літератури та мистецтва.

Кафедра російської та зарубіжної літератури завжди працює на високому науковому, педагогічному і культурному рівні та бере активну участь у розбудові сучасної вітчизняної освіти і науки.

Контакти

Адреса: 01601Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, 5 поверх, к. 5-11.

Телефон кафедри: +38 044 486-88-50

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВКонтакте: https://vk.com/krzl_npu

Facebook: https://www.facebook.com/krzl.npu

   

РОЗКЛАД  

   

Новини та події  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

4199085
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
44
2481
4115
3455943
52187
59021
4199085

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2017-11-21 00:49:44
   

Хто на сайті?  

На сайті 58 гостей та відсутні користувачі

   

Випадкове зображення  

Зображення відсутні
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний інститут :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут магістратури, аспіратнути та докторантури :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Інститут управління та економіки освіти
Факультети
Кримський гуманітарний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ